Ürün Gruplarımız

En Çok Satanlar

kayyt bulunamady

Gizlilik ve Güvenlik Politikasy

  • 1-)Efor Notebook Servisi, kullanycylaryn www.efornotebook.com sitesi üzerinden ilettikleri ki?isel bilgilerini, Gizlilik Politikasy ile belirlenen amaçlar ve kapsam dy?ynda, üçüncü ki?ilere açyklamayacaktyr.
    Ki?isel bilgiler, ad soyady, adresi, telefon numarasy, e-posta adresi gibi kullanycyyy tanymlamaya yönelik her türlü di?er bilgiyi içermekte olup kysaca Gizli Bilgiler olarak anylacaktyr.

  • 2-)Efor Notebook Servisi, i?bu Gizlilik Politikasy ve Kullanycy Sözle?mesinde tanymly olan haller haricinde ki?isel bilgileri herhangi bir ?irket veya üçüncü ki?ilere açyklamayacaktyr.
    Efor Notebook Servisi, ki?isel bilgileri kendi bünyesinde mü?teri profili belirlemek ve istatistiksel çaly?malar yapmak amacyyla kullanabilecek ve sadece bu çaly?malaryn yapylmasy amacyyla 3.ki?iler ile payla?abilecektir.

  • 3-)Efor Notebook Servisi, ki?isel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayy, bunu bir syr saklama yükümlülü?ü olarak addetmeyi, gizlili?in sa?lanmasy ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamynyn veya herhangi bir kysmynyn kamu alanyna girmesini veya yetkisiz kullanymyny veya üçüncü bir ki?iye if?asyny önlemek için gerekli tedbirleri almayy ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Efor Notebook Servisi´nin gerekli bilgi güvenli?i önlemlerini almasyna kar?yn, www.efornotebook.com sitesine ve sisteme yapylan saldyrylar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü ki?ilerin eline geçmesi durumunda, Efor Notebook Servisi´nin herhangi bir sorumlulu?u olmayacaktyr.

  • 4-)Efor Notebook Servisi, kullanycylara ve kullanycylaryn www.efornotebook.com sitesinin kullanymyna dair bilgileri, teknik bir ileti?im dosyasyny (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanycylar dilerlerse teknik ileti?im dosyasynyn gelmemesi veya teknik ileti?im dosyasy gönderildi?inde ikaz verilmesini sa?layacak biçimde tarayycy ayarlaryny de?i?tirebilirler.

  • 5-)Online destek sistemi üzerinde yapty?ynyz yazy?malar tamamen gizlidir.Üçüncü ?ahyslara açyklanmayacaktyr.

Haberler

15.03.2012
Web Sitemiz Yenilendi.
yeni sitemiz sizlerin hizmetinde.